Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Luật Đất Đai - Môi Trường

-         Luật đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28824

-         Quy chuẩn 40/2011/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

           http://cem.gov.vn/Portals/0/moi/QCVN40-2011-BTNMT.pdf

-         Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/Default.aspx?tabid=55&p=0&mode=30

-         Hướng dẫn các thủ tục khác về môi trường của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/Default.aspx?tabid=55&p=0&mode=30

Hình ảnh