Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

CÁC LUẬT LIÊN QUAN KHÁC

-         Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=163542

-         Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 16/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29017

-         Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/Default.aspx?tabid=55&p=0&mode=30


Hình ảnh