Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Tin tức

Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyếntại Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh  mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương thông báo đến Quý Ông/Bà/Cơ quan/Doanh nghiệp về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Mọi vướng mắc liên quan đến việc thực hiện xin vui lòng liên hệ đường dây hỗ trợ:

- Cục quản lý đăng ký kinh doanh: 024-3848-9912

Đăng ký doanh nghiệp: máy lẻ 303, 304;
Dịch vụ thông tin, Bố cáo điện tử, Thanh toán điện tử: Máy lẻ 307, 311

- Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương: 0274.3823718 (gặp Vũ, Trâm).

Email: dangkykinhdoanh@binhduong.gov.vn.

Lưu ý đối với các đơn vị thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến đăng ký kinh doanh thực hiện theo nội dung thông báo này.

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bộ, ngành

Địa phương

Mức độ 3

Mức độ 4

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

A

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

1.

Nhóm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

x

2.

Nhóm đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

x

 

x

3.

Nhóm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tăng/giảm vốn điều lệ, thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính

 

x

 

x

4.

Nhóm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, tỷ lệ cổ phần

 

x

 

x

5.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

x

 

x

6.

Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp

 

x

 

x

7.

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

 

x

 

x

8.

Thông báo mẫu dấu đối với các loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

x

9.

Nhóm thủ tục chia, tách, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

 

x

 

x

10.

Nhóm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

x

 

x

11.

Giải thể, thu hồi, cấp lại đăng ký thay đổi nội dung theo quyết định của Tòa án

 

x

 

x

12.

Thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn

 

x

 

x

Hình ảnh